THỜI HẠN NỘP LUẬN VĂN THẠC SỸ NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ – NĂM HỌC 2019-2020

Khoa Cơ khí xin thông báo thời hạn nộp luận văn Thạc sỹ ngành Kỹ thuật Cơ khí cụ thể như sau:
 Thời gian: 16h00, thứ tư ngày5/8/2020
 Địa điểm: Văn phòng Khoa Cơ khí (Cô Trân)
– Mỗi học viên nộp 2 quyển thuyết minh (Không cần bìa mạ vàng) có chữ ký xác nhận của cán bộ hướng dẫn.
– Thời gian bảo vệ LVThS sẽ được thông báo sau.
Lưu ý: Khoa Cơ khí sẽ không giải quyết cho các trường hợp nộp trễ sau thời hạn thông báo này.
Trân trọng.