Thông báo số 01 về kế hoạch phân ngành SV K2015

Đề nghị sinh viên kiểm tra danh sách đính kèm và phản hồi thông tin (nếu có về trường hợp thiếu tên trong danh sách) và sinh viên được các đơn vị cử đi học phải photo quyết định gửi Phòng giáo vụ để cập nhật ngành, chuyên ngành và loại trừ khỏi danh sách phân ngành.

Thông báo số 01 về kế hoạch phân ngành SV K2015

Danh sách sinh viên tham gia phân ngành 2015