Thông báo số 1 – Đăng ký đề tài Nghiên cứu Khoa học cấp sinh viên năm 2017

Kính gửi:

  • Các bộ môn
  • Giáo viên Chủ nhiệm các khóa;
  • Đoàn Khoa;
  • Sinh viên Khoa Cơ khí

Theo kế hoạch đăng ký đề tài Nghiên cứu Khoa học cấp sinh viên, Khoa Cơ khí xin thông báo đến Sinh viên Khoa Cơ khí việc đăng ký đề tài năm2017 như sau:

  • Đối tượng: Sinh viên Khoa Cơ khí bao gồm các chương trình Chính quy, Việt pháp và Kỹ sư Tài năng.
  • Hồ sơ gồm: 01 (một) bản Thuyết minh đăng ký (theo mẫu) và 01 (một) bản dự toánkinh phí đề tài (theo mẫu).
  • Thời gian nộp hồ sơ: trước 16 giờ ngày 31/03/2017
  • Nộp trực tiếp: Văn phòng Khoa (Cô Nguyệt) & Nộp files qua Email:vpkck@hcmut.edu.vn; khcnck@gmail.com

Khoa Cơ khí kính đề nghị Bộ môn, Giáo viên chủ nhiệm các khóa, Đoàn Khoathông báo tới toàn thể sinh viên khoa Cơ khí được biết.

Lưu ý:

1. Biểu mẫu download tại địa chỉ:

Website Khoa Cơ khí: http://www.fme.hcmut.edu.vn/ => mục “NGHIÊN CỨU KHOA HỌC” => mục “CÁC BIỂU MẪU”

Hoặc download trực tiếp từ website của Phòng Khoa học Công nghệ & Dự án:

http://khcn.hcmut.edu.vn/khcn/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=75

2. Sinh viên phải nộp file đăng ký qua địa chỉ email vpkck@hcmut.edu.vn; khcnck@gmail.com trước khi nộp bản in tại Văn phòng Khoa cho Cô Nguyệt.

3. Lưu ý một số tiêu chí xét duyệt đề tài:

Dựa trên các tiêu chí xét duyệt đề tài Nghiên cứu Khoa học theo qui định của nhà trường và thực hiện nghị quyết năm của Khoa tạo điều kiện cho Giảng viên, sinh viên Khoa tham gia Nghiên cứu Khoa học, Ban chủ nhiệm Khoa thống nhất một số điểm sau:

  • Mỗi sinh viên chỉ được xét duyệt chủ trì thực hiện không nhiều hơn một đề tài NCKH cấp sinh viên trong năm.
  • Mỗi giáo viên hướng dẫn không quá 3 đề tài Nghiên cứu Khoa học cấp sinh viên (Khoa Cơ Khí) trong năm.

Trân trọng.