THÔNG BÁO SỐ 1 (V/v Đăng ký đề tài Nghiên cứu Khoa học cấp sinh viên năm 2019)

THÔNG BÁO SỐ 1

(V/v Đăng ký đề tài Nghiên cứu Khoa học cấp sinh viên năm 2019)

Theo kế hoạch đăng ký đề tài Nghiên cứu Khoa học cấp sinh viên, Khoa Cơ khí xin thông báo đến Sinh viên Khoa Cơ khí việc đăng ký đề tài năm 2019  như sau:

 • Đối tượng:
 • Sinh viên Khoa Cơ khí bao gồm các chương trình Chính quy, Việt pháp và Kỹ sư Tài năng.
 • Tất cả sinh viên Khoa Cơ khí còn ít nhất 3 học kỳ trước khi tốt nghiệp tại thời điểm đăng ký.
  • Hồ sơ gồm: 01 (một) bản Thuyết minh đăng ký (theo mẫu) và 01 (một) bản dự toán kinh phí đề tài (theo mẫu).
  • Thời gian nộp hồ sơ: trước 16 giờ ngày 15/03/2019
  • Nộp trực tiếp: Văn phòng Khoa & Nộp files qua Email: vpkck@hcedu.vn; khcnck@gmail.com

Khoa Cơ khí kính đề nghị Bộ môn, Giáo viên chủ nhiệm các khóa, Đoàn Khoa thông báo tới toàn thể sinh viên khoa Cơ khí được biết.

Lưu ý:

 1. Biểu mẫu download tại địa chỉ: https://fme.hcmut.edu.vn/bieu-mau
 2. Sinh viên phải nộp file đăng ký qua địa chỉ email vpkck@hcmut.edu.vn; khcnck@gmail.com trước khi nộp bản in tại Văn phòng Khoa.
 3. Lưu ý một số tiêu chí xét duyệt đề tài:

Dựa trên các tiêu chí xét duyệt đề tài Nghiên cứu Khoa học theo qui định của nhà trường và thực hiện nghị quyết năm của Khoa tạo điều kiện cho Giảng viên, sinh viên Khoa tham gia Nghiên cứu Khoa học, Ban chủ nhiệm Khoa thống nhất một số điểm sau:

 • Mỗi sinh viên chỉ được xét duyệt chủ trì thực hiện không nhiều hơn một đề tài NCKH cấp sinh viên trong năm.
 • Mỗi giáo viên hướng dẫn không quá 3 đề tài Nghiên cứu Khoa học cấp sinh viên (Khoa Cơ Khí) trong năm.

 

Trân trọng./.

KT. TRƯỞNG KHOA CƠ KHÍ

PHÓ TRƯỞNG KHOA

 

TS.Trần Anh Sơn