Thông báo số 1 về việc “Tổ chức Ngày hội Kỹ thuật 2020”

Khoa Cơ khí xin gửi đến các bạn sinh viên đang học môn Nhập môn về kỹ thuật, SV tham gia các đồ án môn học và luận án tốt nghiệp trong khuôn khổ đào tạo theo mô hình CDIO nội dung: Thông báo số 1 về việc “Tổ chức Ngày hội Kỹ thuật 2020”, mẫu Phụ lục 1 và 2 (file đính kèm).
P/S: Các nhóm sinh viên chuẩn bị tài liệu và nộp sản phẩm đúng thời gian theo nội dung Mục số 4 của thông báo.