Thông báo số 2 về tổ chức Ngày hội kỹ thuật 2016

THÔNG BÁO SỐ 2

VỀ VIỆC TỔ CHỨC NGÀY HỘI KỸ THUẬT 2016

Kính gửi:

  • Quý Thầy Cô
  • Các sinh viên Khoa Cơ khí

Ban tổ chức Ngày hội Kỹ thuật 2016 xin gửi đến Quý Thầy Cô, các sinh viên Khoa Cơ khí thông báo số 2 về Ngày hội Kỹ thuật như sau:

1. Bổ sung thành phần Ban Tổ Chức

Bổ sung các thành viên sau đây vào Ban Tổ Chức Ngày hội kỹ thuật 2016:

  • TS. Hồ Thị Minh Hương
  • ThS. Đỗ Thị Ngọc Khánh

2. Thay đổi thời hạn nộp mô hình

Thời hạn để sinh viên nộp mô hình dự thi là trong ngày 05/3/2016.

Nội dung này thay thế cho thời hạn đã nêu trong mục e của Thông báo số 1. Các nội dung khác không thay đổi.

Kính đề nghị Quý Thầy Cô lưu ý các nội dung nêu trên và thông báo đến các nhóm sinh viên tham gia dự thi để hoàn thành công việc đúng hạn.

Trân trọng

TRƯỞNGBAN TỔ CHỨC