THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH TÀI TRỢ NCCB TRONG KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ KỸ THUẬT NĂM 2021

Phòng KHCN&DA xin trân trọng thông báo:
Trong khuôn khổ Chương trình tài trợ nghiên cứu cơ bản trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia thông báo kế hoạch đánh giá xét chọn và tài trợ đề tài năm 2021.Phòng kính đề nghị BCN các Khoa thông báo rộng rãi đến Quý Thầy Cô thuộc Khoa quan tâm đăng ký tham gia.
Quý Thầy Cô vui lòng gửi 02 bản Tiếng Việt (01 bản gửi quỹ, 01 bản lưu) về Phòng Khoa học Công nghệ và Dự án trước ngày 22/06/2021 (gặp Cô Tiền – ĐTNB:5388), để Phòng tổng hợp và thực hiện các công việc tiếp the.
Thông tin chi tiết có trên website của Phòng KHCN&DA, Quý Thầy Cô vui lòng truy cập: Tại đây