Thông báo Điểm rèn luyện sinh viên năm 2016-2017 (chính thức)

PGV tiếp nhận khiếu nại, giải đáp thắc mắc, điều chỉnh bằng văn bản hoặc gặp trực tiếp C. Uyên (trong giờ tiếp sinh viên) trong 2 ngày 18 +19/9/2017. Sau thời hạn này PGV không nhận giải quyết với bất kỳ lý do gì liên quan đến điểm rèn luyện này.

Điểm rèn luyện 2017