THÔNG BÁO ĐƯỜNG LINK DOWNLOAD DỮ LIỆU KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC THƯỜNG NIÊN 2019

Đường link download thông tin dữ liệu kỷ yếu Hội nghị Khoa học thường niên 2019:
https://drive.google.com/file/d/1KgAekLWYKo49pSP32hZFc6YkB6P9rO61/view?usp=sharing