THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG – FUJIKURA FIBER OPTICS

ĐĂNG KÝ THAM DỰ BUỔI TUYỂN DỤNG 08/01/2022 TẠI ĐÂY:

MỜI ĐĂNG KÝ THAM DỰ GẶP GỠ TUYỂN DỤNG: DOANH NGHIỆP, TÂN KỸ SƯ, CỬ NHÂN VÀ SINH VIÊN – 08g00 sáng thứ bảy 08/01/2022


XEM CÁC THÔNG TIN TUYỂN DỤNG KHÁC TẠI ĐÂY:
https://fme.hcmut.edu.vn/hop-tac/tuyen-dung

================================================

================================================

ĐĂNG KÝ THAM DỰ BUỔI TUYỂN DỤNG 08/01/2022 TẠI ĐÂY:

MỜI ĐĂNG KÝ THAM DỰ GẶP GỠ TUYỂN DỤNG: DOANH NGHIỆP, TÂN KỸ SƯ, CỬ NHÂN VÀ SINH VIÊN – 08g00 sáng thứ bảy 08/01/2022


XEM CÁC THÔNG TIN TUYỂN DỤNG KHÁC TẠI ĐÂY:
https://fme.hcmut.edu.vn/hop-tac/tuyen-dung