THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG – VIETNAM AGRIBUSINESS

CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN DỤNG KỸ SƯ TRẺ TÀI NĂNG (YET) – VIETNAM AGRIBUSINESS

Xem thông tin chi tiết tai đây.

=========================================

XEM CÁC THÔNG TIN TUYỂN DỤNG KHÁC TẠI ĐÂY:

https://fme.hcmut.edu.vn/hop-tac/tuyen-dung