TRIỂN KHAI ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI NCKH CẤP SINH VIÊN OISP – LÀM LVTN NĂM 2021

STT Nội dung Thời gian Sản phẩm Chịu trách nhiệm
1 Thông báo đăng ký đề tài NCKH dành cho SV liên quan đến LVTN thuộc Chương trình Đào tạo Quốc tế, Học kỳ 1, năm 2021-2022

 

Tiêu chí:

·       Ngôn ngữ: Tiếng Anh

·       Chủ nhiệm ĐT: Sinh viên OISP làm LVTN trong học kỳ 1, năm 2021-2022

·       Sản phẩm: 01 báo cáo tổng kết và Tham gia báo cáo đề NCKH tại hội nghị “Khoa học và Công nghệ Sinh viên OISP” do VPĐTQT tổ chức

16/9/2021 – Công văn thông báo

– Gửi email

– Công bố website

– VPK

– BCN Khoa

2 SV nộp hồ sơ đăng ký dạng file mềm qua Google Form:

 

https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSc-fHr_zHISpRqlEWb
Us6rBX3obzze5_mtWtn5kkrs9bw
VO-w/viewform?usp=pp_url

 

17/9/2021 – 08/10/2021

 

(Không nhận hồ trơ trễ hạn)

– BM02_Thuyet minh DT KHCN cap SV

 

– BM03_Mau du toan

 

Biểu mẫu tại:

http://www.khcn.hcmut.
edu.vn/index.php/vi/de-tai/2014-11-05-07-08
-52/69-de-tai/bieu-mau/
139-bi-u-m-u-d-tai-c-p
-sinh-vien&layout=
bieumau&Itemid=296

– Sinh viên (Chủ nhiệm đề tài)

– Giáo viên hướng dẫn

3 Tổ chức xét duyệt 11/10/2021 – 13/10/2021

 

– Danh sách HĐXD

– Quyết định thành lập HĐXD

– Biên bản xét duyệt (SV.CQ.04)

– Phiếu đánh giá đề cương của từng thành viên/đề tài (SV.CQ.03)

– Biên nhận thù lao của HĐXD

– VPK

– BCN Khoa

4 Thông báo đến SV kết quả xét duyệt 13/10/2021

 

– Công văn thông báo

– Gửi email

– Công bố website

 

VPK

5 SV chỉnh sửa hồ sơ theo góp ý, kinh phí được phê duyệt và gửi về VPK.

 

https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSc-fHr_zHISpRqlEWb
Us6rBX3obzze5_mtWtn5kkrs9bw
VO-w/viewform?usp=pp_url

 

14/10/2021

 

(Không nhận hồ trơ trễ hạn)

Bộ hồ sơ hoàn chỉnh

1. Thuyết minh (SV.01)

2. Dự toán đề tài SV

 

 

Sau này sẽ nộp bản giấy (SL 04 bộ)

– Sinh viên (Chủ nhiệm đề tài)

– Giáo viên hướng dẫn

– VPK

6 Khoa gửi hồ sơ về P.KHCN&DA 15/10/2021

 (Chỉ gửi các hồ sơ đã chỉnh sửa và nộp về Khoa đúng hạn)

Theo các yêu cầu của CV 93/TB-KHCN&DA, ngày 06/9/2021 – VPK

– BCN Khoa

7 Ký hợp đồng triển khai nhiệm vụ Hợp đồng triển khai nhiệm vụ – VPK

– BCN Khoa

 

8 Thực hiện đề tài Theo lịch học vụ của học kỳ đăng ký LVTN Theo sản phẩm đã đăng ký – Sinh viên (Chủ nhiệm đề tài)

– Giáo viên hướng dẫn