CÔNG TY FUJIKURA TUYỂN DỤNG TẠI SỰ KIỆN ONLINE 08/01/2022

ĐĂNG KÝ THAM DỰ BUỔI TUYỂN DỤNG 08/01/2022 TẠI ĐÂY:
https://fme.hcmut.edu.vn/moi-dang-ky-tham-du-gap-go-tuyen-dung-doanh-nghiep-tan-ky-su-cu-nhan-va-sinh-vien-9g00-sang-thu-bay-08-01-2022.html
XEM CÁC THÔNG TIN TUYỂN DỤNG KHÁC TẠI ĐÂY:
https://fme.hcmut.edu.vn/hop-tac/tuyen-dung

============

To meet and interview online  by Microsoft teams.

Time:  8th Jan 2022 at 9:45 – 11:30 AM

  1. Meeting room at link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_ZTViZDBjMTMtZjRlMi00ZGUxLTkxYWItNzFlMDNjNmUyNThh@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%220b834b80-1bda-40a6-acae-381ce0e8026d%22,%22Oid%22:%22fade9b22-cc81-494a-b0cc-f1c447becf7a%22%7D

  1. Meeting room at link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzZiNzdjOWMtY2Y2My00ZDkzLWIxZTYtZjY1OWUyYTRmOGNk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220b834b80-1bda-40a6-acae-381ce0e8026d%22%2c%22Oid%22%3a%227157bdc4-400a-40a7-877d-cf3162270308%22%7d

  1. Meeting room at link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTQ0YzdkNmItYTQwNi00MTA5LWE3MmYtZGNiN2NmOGZhMWM4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229ca2b67a-18d3-4aaf-a017-2ba547dd58cd%22%2c%22Oid%22%3a%2255e9e31b-a475-4900-9b1a-7789f6a699e4%22%7d

============

ĐĂNG KÝ THAM DỰ BUỔI TUYỂN DỤNG 08/01/2022 TẠI ĐÂY:
https://fme.hcmut.edu.vn/moi-dang-ky-tham-du-gap-go-tuyen-dung-doanh-nghiep-tan-ky-su-cu-nhan-va-sinh-vien-9g00-sang-thu-bay-08-01-2022.html
XEM CÁC THÔNG TIN TUYỂN DỤNG KHÁC TẠI ĐÂY:
https://fme.hcmut.edu.vn/hop-tac/tuyen-dung