Hiệu chỉnh hồ sơ đăng ký đề tài NCKHSV Khoa Cơ khí năm 2016

THÔNG BÁO

(Vv Hiệu chỉnh hồ sơ đăng ký đề tài NCKHSV Khoa Cơ khí năm 2016)

Kính gửi: Sinh viên Khoa Cơ khí là chủ nhiệm đề tài NCKHSV năm 2016

Chương trình KSTN và Việt Pháp

Dựa trên kết quả của Hội đồng xét duyệt đề tài NCKH SV Khoa Cơ khí năm 2016, Ban Chủ Nhiệm Khoa thông báo đến các bạn sinh viên là chủ nhiệm đề tài chương trình sinh viên KSTN và Việt Pháp đếp gặp Thầy Đỗ Ngọc Hiền – Phó Khoa phụ trách Khoa học công nghệ để hiệu chỉnh thuyết minh và dự toán đăng ký đề tài với thời gian và địa điểm như sau:

  • Thời gian: Từ 14g00, thứ sáu ngày 03/6/2016
  • Địa điểm: Hội trường B11
  • Nội dung: Hiệu chỉnh hồ sơ đăng ký đề tài NCKHSV năm 2016
  • Đối tượng: Chủ nhiệm đề tài NCKHSV 2016 được phê duyệt thực hiện (danh sách được thông báo trên websibe Khoa Cơ khí).

** Lưu ý:

  • Sau khi hiệu chỉnh thuyết minh và dự toán theo góp ý của Hội đồng, các chủ nhiệm in 05 bộ hồ sơ đăng ký (gồm thuyết minh và dự toán đã hiệu chỉnh) gửi về Văn phòng Khoa Cơ khí cho Cô Nguyệt trước 11g30 thứ ba ngày 07/6/2016.
  • Đồng thời gửi toàn bộ file hồ sơ hiệu chỉnh qua email: vpkck@hcmut.edu.vn trước khi đến nộp hồ sơ.

Trân trọng.