Hỗ trợ kinh phí thực hiện LVTN theo Đề án CDIO 2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA CƠ KHÍ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 63/ĐHBK-CK Tp.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 3 năm 2017

V/v Hỗ trợ kinh phí thực hiện luận văn tốt nghiệp theo Đề án CDIO

Kính gửi:

 • Quý Thầy/ Cô các Bộ môn.
 • Các sinh viên Khoa Cơ khí.

Để chuẩn bị cho việc xét duyệt đề tài luận văn tốt nghiệp theo mô hình CDIO vào học kỳ I năm học 2017 – 2018, Khoa Cơ khí kính đề nghị Quý Bộ môn thông báo đến các bạn sinh viên các ngành: Kỹ thuật Cơ khí, Kỹ thuật Cơ điện tử (Chương trình KSTN và Chương trình Chính quy), Kỹ thuật Nhiệt, Kỹ thuật dệt, Công nghệ may, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, muốn nhận được kinh phí hỗ trợ từ chương trình CDIO 2017 chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

 • 01 bản Thuyết minh đăng ký đề tài (mẫu đính kèm);
 • 01 bản Dự trù kinh phí đề tài (mẫu đính kèm).

Thời hạn gửi hồ sơ xét duyệt về Phòng Giáo vụ Khoa Cơ khí (C.Trúc @0933800448 / T.Dương @0984044842) trước 11h00 ngày 28/4/2017 (thứ sáu), Tổ triển khai CDIO Khoa Cơ khí sẽ xét duyệt dựa theo các tiêu chí sau:

 • Lực lượng khoa học tham gia nghiên cứu
  • Tiềm năng NCKH của Thầy/Cô hướng dẫn
  • Có sự tham gia của SV liên ngành
 • Tổng quan tình hình nghiên cứu và luận giải sự cần thiết của đề tài
  • Phân tích đầy đủ, rõ ràng tình hình nghiên cứu trong nước
  • Phân tích đầy đủ, rõ ràng tình hình nghiên cứu ngoài nước
  • Luận giải rõ ràng, logic về sự cần thiết phải nghiên cứu đề tài
 • Mục tiêu của đề tài
  • Mục tiêu của đề tài rõ ràng, đúng đắn, khả thi
 • Nội dung và phương pháp nghiên cứu
  • Nội dung nghiên cứu có phù hợp với mục tiêu đề tài
  • Phương pháp nghiên cứu có tính khoa học, logic và phù hợp với mục tiêu
 • Sản phẩm
  • Khả năng chế tạo thành công mô hình sản phẩm
  • Khả năng vận hành của sản phẩm
  • Tính hấp dẫn của mô hình đối với người xem

Lưu ý: Điều kiện cần thiết để đề tài được xét duyệt

 • Các sinh viên đủ điều kiện nhận luận văn tốt nghiệp ở HK 1 năm học 2017-2018.
 • Đề tài thực hiện theo nhóm.

Trân trọng.

TRƯỞNG KHOA CƠ KHÍ

Nơi nhận:

 • Như trên;
 • Lưu: VPK (CDIO).

MẪU THUYẾT MINH ĐĂNG KÝ