Thông tin đào tạo ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng trên các trang tin cộng đồng

Phòng Academics ĐHBK – Mô tả CTĐT Ngành Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng

http://www.aao.hcmut.edu.vn/index.php?route=catalog/chitiettb&thongbao_id=1350

Thời báo Kinh tế Sài Gòn – Đại học Bách khoa TPHCM đào tạo logistics

http://mobile.thesaigontimes.vn/tinbaichitiet/157511/

Báo Khoa học Phổ thông – Trường đại học bách khoa TP.HCM đào tạo ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

http://www.khoahocphothong.com.vn/truong-dai-hoc-bach-khoa-tp-hcm-dao-tao-nganh-logistics-va-quan-ly-chuoi-cung-ung-46477.html

Đại học Quốc gia Tp.HCM – Trường ĐH Bách Khoa thành lập ngành Logistics

http://www.vnuhcm.edu.vn/?ArticleId=6892e5fd-4be8-4e59-8902-64d05a3ac573