Hội nghị toàn quốc máy và cơ cấu NCOMM 2015

HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC MÁY VÀ CƠ CẤU NCOMM 2015

BUỔI TIỀN HỘI NGHỊ: 30/10/2015 PHÂN BAN “ĐÀO TẠO”

Buổi chiều

Địa điểm: Hội trường B11, Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh.

12:30 ~ 13:00 Đăng ký đại biểu
12:50 ~ 13:00 Phát biểu khai mạc phân ban đào tạo

PGS.TS Nguyễn Hữu Lộc

13:00 ~ 17:00 Báo cáo tại phân ban

NGÀY THỨ 1: 31/10/2015

Buổi sáng

Khai mạc hội nghị

Địa điểm: Hội trường A4, Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh.

08:00 ~ 08:30 Đăng ký đại biểu
08:30 ~ 08:40 Phát biểu chào mừng của Đại diện Ban Giám Hiệu Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM.
08:50 ~ 09:00 Phát biểu chào mừng của Hội Cơ học Việt nam và Đại diện Ban tổ chức.
08:40 ~ 09:00 Key Speaker 1:

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CƠ KHÍ, CƠ ĐIỆN TỬ VIỆT NAM VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

 Phan Bùi Khôi, Nguyễn Hữu Lộc

09:00 ~ 9:30 Phát biểu của Key Speaker 2

 VISUAL CONFIGURATION RECOGNITION AND FORCE  CONTROL FOR AUTOMATED PROCESSING OF AGRICULTURAL PRODUCTS

 Naoki Uchiyama, Yuta Suzuki, Hirofumi Yamanaka and Son Doan Tran

09:30 ~ 10:00 Phát biểu của Key Speaker 3

ĐỊNH HƯỚNG CÁC LĨNH VỰC ĐẦU TƯ VÀ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CỦA KHU CÔNG NGHỆ CAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Lê Hoài Quốc, Ngô Tuấn Hiển

10:00 ~ 10:15 Coffee break
10:15 ~ 11:05 Phát biểu của Key Speaker 4

DFMA/CONCURRENT ENGINEERING FOR RAPID PRODUCT DEVELOPMENT

Anh Dung Ngo

11:10 ~ 11:40 Phát biểu của Key Speaker 5

MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHỦ YẾU CỦA NGÀNH CƠ KHÍ VIỆT NAM VÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ

Phạm Ngọc Tuấn

11:45  ~ 12:45 Ăn trưa

Buổi chiều

  • 13:00 ~ 17:20: Báo cáo tại các phân ban
  • 18:00 Banquet Gala Dinner (Dự kiến tại nhà hàng Phong Lan)

NGÀY THỨ 2: 01/11/2015

Buổi sáng

  • 08:00 ~ 08:30: Đăng ký đại biểu (Địa điểm: Hội trường A4, Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh.)
  • 08:00 ~ 11:40: Báo cáo tại các phân ban.

Buổi chiều

  • 13:00 ~ 17:20: Báo cáo tại các phân ban.