Kiểm tra điểm rèn luyện năm học 2015-2016

Kính gửi:

  • Quý thầy, cô giáo viên chủ nhiệm.
  • Ban cán sự lớp.

Phòng Giáo vụ kính gửi Quý Thầy, cô và ban cán sự lớp File Điểm rèn luyện năm học 2015-2016 đã được tổng hợp (File đính kèm) Kính đề nghị Quý thầy, cô và ban cán sự các lớp kiểm tra, rà soát lần cuối trước khi Phòng Giáo vụ gửi bảng điểm này cho Phòng công tác chính trị -SV., cụ thể:

  • Kiểm tra lại điểm của từng sinh viên.
  • Bổ sung điểm (hoăc ghi lý do không chấm điểm) cho các sinh viên bị bỏ trống PGV đánh dấu = “?”.
  • Các lớp có nộp văn bản nhưng không nộp File hoặc có nộp File nhưng không nộp văn bản đề nghị bổ sung cho đầy đủ.
  • Dù thời hạn qui định nộp văn bản và File cho PGV đã hết (hạn chót ngày 09/9/2016) nhưng đến thời điểm này vẫn còn một số lớp KHÔNG thực hiện. Đối với các lớp này PGV sẽ kiến nghị Ban chủ nhiệm Khoa chấm điểm 0 cho toàn thể các sinh viên trong lớp. ban cán sự lớp và GVCN sẽ phải chịu trách nhiệm việc này.

Xin phản hồi sai sót (nếu có), bổ sung trước 16g00 ngày 14/9/2016 để PGV điều chỉnh.

Ngày 15/9/2016 PGV sẽ nộp toàn bộ điểm cho P. CTCT-SV và sẽ không điều chỉnh với bất kỳ lý do gì.

Trân trọng.

Điểm rèn luyện năm học 2015-2016