Kiểm tra Điểm rèn luyện năm học 2017-2018

Phòng giáo vụ kính gửi File Tổng hợp điểm rèn luyện sinh viên năm học 2017-2018 (Xem File đính kèm).
Kính đề nghị các em sinh viên, Ban cán sự lớp và Quý Thầy/ Cô Giáo viên chủ nhiệm kiểm tra và phản hồi sai sót (nếu có), bổ sung qua Email:giaovukhoacokhi@gmail.com
Thời hạn phản hồi: trước 9 giờ 00, ngày 14/9/2018 (thứ Sáu) Sau thời hạn này Phòng Giáo vụ sẽ nộp cho Phòng công tác chỉnh trị, Không điều chỉnh với bất ký lý do gì. 
Ghi chú:
-Trong File có một số lớp Không nộp văn bản và File hoặc Điểm sinh viên bỏ trống: Phòng giáo vụ tạm thời để điểm 0. Nếu các lớp không bổ sung, điều chỉnh Phòng giáo vụ sẽ kiến nghị Ban chủ nhiệm Khoa giữ nguyên điểm 0 nộp cho Trường.