LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 44

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 44                                           

Từ 01/11/2021 đến 05/11/2021

 

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
THỨ BA, 02/11/2021
15g00 Họp công tác tổ chức Hội nghị Khoa học và Công nghệ toàn quốc về Cơ khí lần thứ VI – Năm 2021 Ban tổ chức, Ban thư ký, Ban kỹ thuật Họp online
THỨ TƯ, 03/11/2021
THỨ NĂM, 04/11/2021
08g30 Họp Giao bao Trường tháng 11/2021 Như cũ, Lịch thay Thư mời Họp trực tuyến
10g00 Họp giao ban Khoa tháng 11/2021 Như cũ, Lịch thay thư mời Họp trực tuyến
THỨ SÁU, 05/11/2021
08g00 Hội nghị Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Theo Thư Triệu tập số

264-TTrT/ĐU.ĐHBK

P.205 A1

và Họp trực tuyến

08g00 Hội nghị Khoa học và công nghệ toàn quốc về Cơ khí lần thứ VI – năm 2021

(Trong khuôn khổ HN KHCN lần thứ 17)

BGH (A.Phúc), K.CK

và theo Thư mời

Hình thức

trực tuyến

 

Vpk: Quý bộ môn vui lòng phản hồi danh sách “Đề cử  giảng viên tham dự hội thảo huấn luyện giảng viên trong nước năm 2021”  theo công văn 150/ĐHBK-QHĐN ngày 27/10/2021 trước 14g ngày 01/11/2021 (đã hết hạn)