Mời đăng ký buổi tập huấn an toàn lao động (Cotecons/Unicons tổ chức)

Thời gian: Từ 07g30 đến 17g – Thứ Sáu, Ngày 16/12/2016

Địa điểm: Giảng đường Hòa Bình – Khoa Kỹ thuật Xây dựng

Đơn vị đào tạo: Công ty Safety Care

Khuyến khích sinh viên sắp tốt nghiệp hoặc sắp thực tập tốt nghiệp.

Đăng ký tham dự tại đây.