NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ

 

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Mục tiêu 1. Có kiến thức cơ bản về toán học, khoa học tự nhiên, đáp ứng cho việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

Mục tiêu 2. Có các kiến thức cơ sở kỹ thuật và ngành: các quá trình vật lý của kỹ thuật cơ khí, hệ thống sản xuất và bảo trì, thiết kế và phát triển sản phẩm giúp đủ năng lực phát hiện, giải quyết các vấn đề liên quan đến thiết kế, chế tạo trong các hệ thống sản xuất công nghiệp.

Mục tiêu 3. Có kỹ năng cá nhân, nghề nghiệp, giao tiếp, làm việc nhóm đủ để làm việc trong môi trường làm việc liên ngành, đa văn hóa, đa quốc gia.

Mục tiêu 4. Có hiểu biết về quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn; có các kiến thức cơ bản khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật phù hợp với chuyên ngành được đào tạo để đóng góp hữu hiệu vào sự phát triển bền vững của xã hội, cộng đồng.

 

CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

  CHUẨN ĐẦU RA
a Khả năng nhận diện, hình thành và giải quyết bài toán kỹ thuật phức tạp trên cơ sở áp dụng các kiến thức toán học, khoa học, và kỹ thuật.
a1 Kiến thức cơ bản toán, khoa học tự nhiên (vật lý, hóa học, sinh học) để giải quyết các vấn đề kỹ thuật cơ khí.
a2 Các kiến thức kỹ thuật cơ sở (cơ học, nhiệt động lực học, cơ học lưu chất và điện) để giải quyết các vấn đề về kỹ thuật cơ khí.
a3 Kiến thức cơ bản về khoa học chính trị-xã hội, pháp luật, quản lý, công nghệ thông tin, …
a4 Các yêu cầu và chuyển đổi vấn đề thực tế thành bài toán kỹ thuật.
a5 Phương án giải quyết bài toán kỹ thuật nói chung và kỹ thuật cơ khí nói riêng, nhận xét và đánh giá kết quả.
b Khả năng áp dụng quá trình thiết kế kỹ thuật để đưa ra các giải pháp phù hợp, có xem xét đến các yêu cầu liên quan sức khỏe cộng đồng, an toàn, môi trường, kinh tế, văn hóa, xã hội …
b1 Phát triển sáng tạo các ý tưởng thiết kế và biết cách đánh giá lựa chọn phương án.
b2 Nhận dạng các thông số kỹ thuật liên quan tới những yêu cầu, ràng buộc và tiêu chuẩn kỹ thuật.
b3 Thiết kế chi tiết, quy trình, hệ thống với những yêu cầu và ràng buộc cho trước.
b4 Tạo ra mô hình mẫu dựa trên tài liệu thiết kế, minh họa đáp ứng các yêu cầu người dùng và yêu cầu kỹ thuật.
c Có khả năng giao tiếp hiệu quả với các nhóm đối tượng liên quan.
c1 Trình bày báo cáo kỹ thuật phù hợp với quy định và tiêu chuẩn.
c2 Vẽ phác họa, sơ đồ, bản vẽ kỹ thuật 2D và mô hình 3D.
c3 Thuyết trình hiệu quả báo cáo kỹ thuật.
c4 Giao tiếp tiếng Anh trong công việc.
d Có trách nhiệm đạo đức và nghề nghiệp trong khi đưa ra các giải pháp kỹ thuật, có những đánh giá phù hợp và phải xem xét tác động của các giải pháp đó trong bối cảnh toàn cầu, kinh tế, môi trường và xã hội.
d1 Thể hiện đạo đức nghề nghiệp, tính trung thực và làm việc có trách nhiệm.
d2 Hiểu biết vai trò của việc ra quyết định chuyên nghiệp và phù hợp bối cảnh toàn cầu, kinh tế, môi trường và xã hội
d3 Nhận định được những giải pháp kỹ thuật tác động đến đời sống và xã hội.
d4 Hiểu biết tổng quan các công nghệ mới trong lĩnh vực kỹ thuật nói chung và kỹ thuật cơ khí nói riêng.
d5 Đề xuất giải pháp hợp lý trên cơ sở các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.
d6 Hiểu biết sự đa dạng văn hóa doanh nghiệp.
e Khả năng hoạt động nhóm hiệu quả qua đó từng thành viên thể hiện được trách nhiệm bản thân để hoàn thành một mục đích chung.
e1 Làm việc độc lập và theo nhóm, có trách nhiệm để đảm bảo về chất lượng, khối lượng và thời gian.
e2 Chia sẻ kiến thức với tập thể và hướng dẫn cùng thực hiện.
e3 Hợp tác tập thể đa ngành, đa lĩnh vực trong việc hoạch định và thực hiện công việc.
f Khả năng thiết kế và tiến hành các thí nghiệm, phân tích và giải thích dữ liệu trong lĩnh vực kỹ thuật.
f1 Lập kế hoạch thí nghiệm.
f2 Tiến hành thí nghiệm, thu thập và xử lý dữ liệu.
f3 Phân tích và diễn giải kết quả thí nghiệm.
g Khả năng tiếp nhận và vận dụng những kiến thức mới bằng những phương pháp học tập, làm việc phù hợp.
g1 Lập và quản lý kế hoạch học tập hiệu quả.
g2 Thể hiện tư duy phản biện và sáng tạo trong hoạt động nhóm.
g3 Nhận thức về sự cần thiết, có kế hoạch học tập và phát triển nghề nghiệp suốt đời.
g4 Kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Xem chương trình đào tạo tại đây.