NGÀNH KỸ THUẬT HỆ THỐNG CÔNG NGHIỆP

Tổng quan chương trình:

Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp (Industrial Systems and Engineering – ISE) có nhiều ứng dụng rộng rãi trong hầu hết các tổ chức sản xuất hay dịch vụ, tổ chức chính phủ hay phi chính phủ. Chương trình đào tạo trang bị các kiến thức quản lý và điều hành hệ thống sản xuất hay dịch vụ, Quản lý vật tư và hoạch định tồn kho, Các kỹ thuật tối ưu hóa nguồn lực sản xuất, kỹ thuật hỗ trợ ra quyết định, Quản lý và kiểm soát chất lượng, logistics và chuỗi cung ứng, Kỹ thuật điều độ nguồn lực, thiết kế hệ thống thông tin, hay cách thức thiết kế và áp dụng hệ thống sản xuất tinh gọn cho tổ chức, …và nhiều kiến thức quan trọng khác rất cần thiết cho bất kỳ tổ chức sản xuất hay dịch vụ nào.

Đặc biệt, ngành sẽ trang bị các kỹ năng vô cùng cần thiết cho kỹ sư KTHTCN là kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng nghiên cứu và thực hiện dự án, khả năng làm việc độc lập và English với câu lạc bộ Anh Văn của ngành. Ngoài ra, ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp rất thích hợp với các bạn năng động, sáng tạo, thích khám phá, tìm tòi, học hỏi và đặc biệt thích hợp cho cả nữ..

Các mục tiêu cụ thể như sau:

  • Có kiến thức cơ bản về toán học và khoa học tự nhiên đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.
  • kiến thức cơ sở kỹ thuật và ngành cần thiết về tối ưu hóa, quản lý hệ thống sản xuất và dịch vụ, kinh tế, và kỹ thuật – kiến thức tổng quan các ngành khác như cơ khí, điện, công nghệ thông tin, logistics và chuỗi cung ứng – nhằm phân tích, đánh giá, thiết kế, triển khai và vận hành hiệu quả.
  • kỹ năng cá nhân, nghề nghiệp, phẩm chất, kỹ năng làm việc nhóm, khả năng giao tiếp tốt, năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, và vận hành trong tương tác bối cảnh doanh nghiệp và xã hội nhằm tạo tiền đề cho việc phối hợp các ngành khác giải quyết các vấn đề liên ngành, đa lĩnh vực cũng như nghiên cứu các lĩnh vực chuyên ngành và học tập nâng cao.
  • Có hiểu biết về kinh tế, chính trị và kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với ngành được đào tạo nhằm phục vụ tốt cho sự phát triển bền vững của xã hội và cộng đồng.

Triển vọng nghề nghiệp:

Hiện nay và trong tương lai, Kỹ sư và Thạc sĩ tốt nghiệp từ ngành luôn được săn đón với chính sách ưu đãi rất cao từ các doanh nghiệp nước ngoài đến từ phương tây như Intel Vietnam, Unilever Vietnam, Nestlé, Whitterwood furniture, Taco, Jabil Vietnam…hay đến từ Nhật như Kyoshin, Nidec Toshock, Fujikura,…, hoặc từ các nước phát triển khác như Hàn Quốc (Samsung Vietnam), Hongkong (Esquel – Hongkong, SYM, DHL…)  và rất nhiều các doanh nghiệp Việt Nam như Vietnam Airline, nhựa Tân Tiến, May Tinh Lợi, Dệt May Thành Công, Vinamilk, Masan Group, Khí điện đạm Cà Mau, Holdcim Vietnam,  các tổ chức chính phủ Việt Nam…

Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (áp dụng cho Khóa 2014 đến Khóa 2018):

Learning Outcomes Chuẩn đầu ra
a. Apply knowledge of mathematics, science, and engineering to solve problems in the Industrial Systems Engineering field. a. Ứng dụng kiến thức toán, khoa học, và kỹ thuật để giải quyết vấn đề trong lĩnh vực Kỹ thuật hệ thống công nghiệp.
b. Design and conduct experiments, analyze and interpret data, results. b. Thiết kế và thực hiện các thí nghiệm, phân tích và giải thích dữ liệu, kết quả.
c. Design a system, a component of the system, or a process to meet desired needs. c. Khả năng thiết kế một hệ thống, một bộ phận của hệ thống hoặc qui trình thỏa mãn các nhu cầu cho trước.
d. Solve engineering problems in manufacturing, service, logistics, and supply chain systems by applying Industrial Systems Engineering tools. d. Giải quyết vấn đề kỹ thuật trong các hệ thống sản xuất, dịch vụ, logistics, và chuỗi cung ứng bằng cách áp dụng các công cụ của ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp.
e. Show the broad knowledge about contemporary issues and update technologies based on knowledge, skills acquired in theoretical and practical subjects at university. e. Thể hiện kiến thức về các vấn đề đương đại, tiếp cận và nắm bắt các công nghệ mới dựa trên kiến thức, kỹ năng tiếp thu được trong các môn học lý thuyết và thực hành từ trường đại học.
f. Demonstrate the ability to work in inter-disciplinary teams by: f. Chứng minh khả năng làm việc trong các nhóm liên ngành:
– Leading, planning, operating teams – Lãnh đạo, hoạch định, tổ chức nhóm
– Writing report and sharing work experience – Viết báo cáo và chia sẻ kinh nghiệm làm việc
– Handling conflicts – Giải quyết các mâu thuẫn
– Discussing in groups, proposing innovative ideas – Thảo luận nhóm, đưa ý tưởng sáng tạo
g. Show effective communication skills in: g. Thể hiện kỹ năng giao tiếp thông qua:
– Describing and presenting effectively, clearly problems in Industrial Systems Engineering. – Mô tả và trình bày một cách hiệu quả, rõ ràng các vấn đề trong lĩnh vực Kỹ thuật hệ thống công nghiệp.
– Conveying and applying solutions to problems from various sources in the system. – Truyền đạt và áp dụng lời giải của các vấn đề đến nhiều đối tượng khác nhau trong hệ thống
– Acquiring TOEIC score of 450 points at least. – Trình độ tiếng Anh tối thiểu tương đương TOEIC 450
h. Use modern engineering tools in solving engineering practice, such as: h. Sử dụng các công cụ kỹ thuật hiện đại để giải quyết các vấn đề kỹ thuật, như:
– General Computing and Object-oriented Programming Language – Máy tính và ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng
– Modern Simulation Techniques – Các kỹ thuật mô phỏng hiện đại
i. Show the awareness of professions, responsibilities, and ethics in career. i. Thể hiện nhận thức về tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, và đạo đức trong nghề nghiệp.
j. Demonstrate the awareness of engineering solutions’ influences in socialization and globalization context. j. Thể hiện nhận thức về ảnh hưởng của các giải pháp kỹ thuật trong bối cảnh xã hội hóa và toàn cầu hóa
k. Identify the need for and toparticipate in life-long learning. k. Khả năng nhận thức nhu cầu và khả năng tham gia vào quá trình tự học tập suốt đời

Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (áp dụng từ Khóa 2019):

TT Chuẩn đầu ra
a Có khả năng áp dụng các kiến thức về toán, khoa học và kỹ thuật.
b Có đầy đủ sức khỏe, lý luận chính trị, đạo đức, phẩm chất cần thiết để phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
c Có khả năng thiết kế, tiến hành thực nghiệm, thu thập, và phân tích dữ liệu
d Có khả năng thiết kế, tái thiết kế hệ thống hoặc các quy trình nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động hoặc đáp ứng những nhu cầu trong những ràng buộc thực tế như kinh tế, xã hội, chính trị, môi trường, an toàn, và sự phát triển bền vững.
e Có khả năng làm việc nhóm,
f Có khả năng làm việc độc lập
g Có khả năng xác định, mô hình hóa, và giải quyết các vấn đề
h Có khả năng giao tiếp hiệu quả, khả năng chuẩn bị thuyết trình và thuyết trình trước đám đông, trình độ tiếng Anh tối thiểu tương đương TOEIC 450.
i Nhận thức được nhu cầu và có khả năng thực hiện việc học tập suốt đời
j Có khả năng sử dụng những kỹ thuật, công cụ, kỹ năng cần thiết phục vụ cho công việc của người kỹ sư Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp.

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Xem chương trình đào tạo tại đây.