Nhận đơn cứu xét tạm thu nhận của sinh viên thuộc diện bị buộc thôi học từ HK2/2016-2017

THÔNG BÁO

V/v NHẬN ĐƠN CỨU XÉT TẠM THU NHẬN CỦA SINH VIÊN

THUỘC DIỆN BỊ BUỘC THÔI HỌC TỪ HK2/2016-2017

Khoa Cơ khí thông báo đến sinh viên các khóa bị buộc thôi học (xem danh sách đính kèm) từ học kỳ 2/2016- 2017 vì học kém, xóa tên vì tự ý nghỉ học (có ĐTBHK161 =0) . Sinh viên có nguyện vọng tạm thu nhận để học cải thiện tình trạng học vụ nộp đơn cứu xét cho Phòng Giáo vụ Khoa Cơ khí để hội đồng học vụ Khoa xem xét và trình lên Nhà trường cứu xét.

(Mẫu đơn cứu xét học vụ: Sinh viên lấy từ WEBSITE Khoa Cơ khí http://www.fme.hcmut.edu.vn – Mục các biểu mẫu)

Thời hạn nộp đơn: từ ngày 21/02/2017 đến ngày 28/02/2017 (trong giờ tiếp sinh viên)

Khoa Cơ khí sẽ không giải quyết các trường hợp sinh viên nộp đơn trễ hạn.

Lưu ý:

  • Khoa KHÔNG XEM XÉT các trường hợp sinh viên KHÔNG NỘP ĐƠN.
  • Đơn cứu xét phải có ý kiến của Giáo viên chủ nhiệm lớp.
  • Đơn cứu xét có cam kết của sinh viên và gia đình.

KT.TRƯỞNG KHOA CƠ KHÍ

PHÓ TRƯỞNG KHOA