Quyết định học vụ sinh viên – HK1.19.20

 Phòng giáo vụ Khoa Cơ khí xin thông báo đến các bạn sinh viên các Quyết định học vụ HK1.19.20 của Phòng Đào tạo như sau:
1. Cảnh cáo học vụ Lần 1 (Vui lòng xem chi tiết file đính kèm:  2019.10.11 – 619.QD.DHBK.DT – Canh cao hoc vu LAN 1 HK1.19.20)
2. Cảnh cáo học vụ Lần 2 (Vui lòng xem chi tiết file đính kèm:2019.10.11 – 620.QD.DHBK.DT – Canh cao hoc vu LAN 2 HK1.19.20)
3. Buộc thôi học vì học lực kém, tự ý nghỉ học (Vui lòng xem chi tiết file đính kèm 2019.10.11 – 621.QD.DHBK.DT – Buoc thoi hoc SV vi hoc luc kem, tu y nghi hoc HK1.19.20
4. Thu nhận SV diện buộc thôi học (Vui lòng xem chi tiết file đính kèm 2019.10.11 – 622.QD.DHBK.DT – Thu nhan SV dien buoc thoi hoc HK1.19.20)
5. Buộc thôi học vì hết thời gian đào tạo (Vui lòng xem chi tiết file đính kèm2019.10.11 – 623.QD.DHBK.DT – Buoc thoi hoc vi het thoi gian dao tao HK1.19.20)