SINH HOẠT ĐẦU NĂM HỌC 2017 – 2018

1/Công văn 96/ĐHBK-CTCT-SV ngày 02/6/2017 V/v Triển khai công tác sinh viên đầu năm: xem tại đây

2/Công văn 126/ĐHBK-CTCT-SV ngày 03/8/2017 V/v Phòng sinh hoạt lớp đầu năm: xem tại đây