Thời gian nộp đề cương Cao học

  • Thời hạn: Hạn chót là 16h ngày 13/06/2017
  • Địa điểm: Văn phòng Khoa Cơ khí (C.Trân)
  • Mỗi học viên nộp 05 quyển thuyết minh có chữ ký xác nhận cho phép bảo vệ của CBHD
  • Thời gian bảo vệ Đề cương sẽ thông báo sau