Thông báo “Thời hạn nộp Đề cương luận văn Thạc sỹ”

Khoa Cơ khí thông báo thời hạn nộp Đề cương luận văn Thạc sỹ như sau:
– Thời hạn: hạn chót 16h00 ngày 28/12/2018
– Địa điểm: Văn phòng Khoa Cơ khí (C.Trân)
–  Thời gian bảo vệ sẽ thông báo sau
Mỗi học viên nộp 05 quyển thuyết minh có xác nhận cho phép bảo vệ của GVHD