Thông báo “Thời hạn nộp Luận văn Thạc sỹ”

Khoa Cơ khí xin thông báo thời hạn nộp Luận văn Thạc sỹ như sau:
– Thời hạn: hạn chót 16h00 ngày 28/12/2018
– Địa điểm: Văn phòng Khoa Cơ khí (C.Trân)
–  Thời gian bảo vệ sẽ thông báo sau
Mỗi học viên nộp 02 quyển thuyết minh có xác nhận cho phép bảo vệ của GVHD (đóng bìa thường, không cần đóng bìa mạ vàng)