Thời hạn nộp Đề cương LVThS _ Ngành KT Cơ khí

– Hạn chót: 16h00 ngày 02 tháng 01 năm 2018
– Địa điểm: Văn phòng Khoa Cơ khí (C.Trân)
– Mỗi học viên nộp 04 quyển thuyết minh có chữ ký xác nhận cho phép bảo vệ của CBHD
– Thời gian + địa điểm bảo vệ: sẽ thông báo sau