THỜI HẠN NỘP LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ

Khoa Cơ khí thông báo đến các bạn học viên cao học thời hạn nộp Luận văn Thạc sĩ ngành Kỹ thuật Cơ khí như sau:
 -Thời hạn: hạn chót 16h00 ngày 11/06/2019
– Địa điểm: Văn phòng Khoa Cơ khí (C.Trân)
– Mỗi học viên nộp 02 quyển thuyết minh (không cần bìa mạ vàng) có chữ ký xác nhận cho phép bảo vệ của CBHD
– Thời gian bảo vệ sẽ được thông báo sau