Thời hạn nộp Luận văn Thạc sĩ ngành kỹ thuật cơ khí

Các Học viên bảo vệ LVThS học kỳ 2/2015-2016 sẽ nộp Luận văn về Văn phòng khoa Cơ khí (C.Trân) hạn chót là 16h00 ngày 21/06/2016 ,bao gồm 02 quyển thuyết minh.

Thời gian địa điểm bảo vệ sẽ được thông báo cụ thể sau.