THÔNG BÁO ĐỀ TÀI NCKH CẤP SV CHÍNH QUY ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN NĂM 2021

SV nộp hồ sơ đăng ký dạng file mềm qua Google Form: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-fHr_zHISpRqlEWb Us6rBX3obzze5_mtWtn5kkrs9bwVO-w/viewform?usp=pp_url

– Thời gian nộp 08/9/2021 – 08/10/2021 (Không nhận hồ trơ trễ hạn).

– Thời gian : Thông báo kết quả xét duyệt 26/10/2021 

SV chỉnh sửa hồ sơ theo góp ý, kinh phí được phê duyệt  gửi về VPK và file mềm qua Google Form: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-fHr_zHISpRqlEWb Us6rBX3obzze5_mtWtn5kkrs9bw VO-w/viewform?usp=pp_url

– Thời gian nộp lại 26/10/2021 – 27/10/2021 (Không nhận hồ trơ trễ hạn)