Thông báo nộp LVThS

1. Tiêu đề: Thời hạn nộp LVThS (ngành KT Cơ khí)
2. Nội dung:
– Hạn chót nộp LVThS: 16h00 ngày 26/06/2018
– Địa điểm: Văn phòng Khoa Cơ khí (C.Trân)
– Mỗi học viên nộp 02 quyển thuyết minh có chữ ký xác nhận cho phép bảo vệ của CBHD
– Thời gian bảo vệ LVThS sẽ được thông báo cụ thể sau