THÔNG BÁO THỜI HẠN NỘP ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SỸ – NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ

Khoa Cơ khí xin thông báo thời hạn nộp Đề cương luận văn Thạc sỹ (ngành Kỹ thuật Cơ khí) cụ thể như sau:
Thời gian: 16h00, ngày 24/12/2019
– Địa điểm: Văn phòng Khoa Cơ khí (Cô Trân)
– Mỗi học viên nộp 05 quyển thuyết minh có chữ ký xác nhận của cán bộ hướng dẫn.
– Thời gian bảo vệ Đề cương LVThS sẽ được thông báo sau
Lưu ý: Khoa Cơ khí sẽ không giải quyết cho các trường hợp nộp trễ sau thời hạn thông báo này