THÔNG BÁO THỜI HẠN NỘP LUẬN VĂN THẠC SỸ – NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ

Khoa Cơ khí xin thông báo thời hạn nộp luận văn Thạc sỹ (ngành Kỹ thuật Cơ khí) cụ thể như sau:
Thời gian: 16h00, ngày 19/12/2019
Địa điểm: Văn phòng Khoa Cơ khí (Cô Trân)
– Mỗi học viên nộp 02 quyển thuyết minh (không cần bìa mạ vàng) có chữ ký xác nhận của cán bộ hướng dẫn.
– Thời gian bảo vệ LVThS sẽ được thông báo sau
Lưu ý: Khoa Cơ khí sẽ không giải quyết cho các trường hợp nộp trễ sau thời hạn thông báo này