Thông báo về việc nhận đơn cứu xét sinh viên bị buộc thôi học từ HK2/2012-2021

Phòng giáo vụ Khoa xin gửi Quý Thầy, Cô và các em thông báo nhận đơn cứu xét tạm thu nhận sinh viên thuộc diện bị buộc thôi học từ HK2/2020-2021 (Xem 5 File đính kèm)
Thời hạn nhận đơn: từ ngày 17/3/2021 – 25/3/2021
Địa điểm: P. Giáo vụ Khoa 
Sau thời hạn này hội đồng học vụ sẽ họp xem xét và gửi danh sách cho P. Đào tạo, không giải quyết các trường hợp trễ hạn.
Trân trọng./.