THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI THẢO “HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC VIẾT LÝ LỊCH CÁ NHÂN VÀ KỸ NĂNG TRẢ LỜI PHỎNG VẤN VỚI  CÔNG TY NƯỚC NGOÀI”

Hội thảo:  “HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC VIẾT LÝ LỊCH CÁ NHÂN VÀ KỸ NĂNG TRẢ LỜI PHỎNG VẤN VỚI  CÔNG TY NƯỚC NGOÀI” có sự thay đổi địa điểm cụ thể như sau:

Thời gian: 14g, thứ sáu ngày 16/8/2019

Địa điểm cũ: P.202-B9

Địa điểm mới: P.205-B11

Rất mong các bạn sinh viên thông cảm.

Trân trọng.

BAN TỔ CHỨC