V/v Đăng ký đề tài Nghiên cứu Khoa học cấp sinh viên năm 2016

THÔNG BÁO

(V/v Đăng ký đề tài Nghiên cứu Khoa học cấp sinh viên năm 2016)

Theo kế hoạch đăng ký đề tài Nghiên cứu Khoa học sinh viên, Khoa Cơ khí xin thông báo đến Sinh viên Khoa Cơ khí việc đăng ký đề tài năm 2016 như sau:

  • Đối tượng: Sinh viên Khoa Cơ khí bao gồm các chương trình Chính quy, Việt pháp và Kỹ sư tài năng.
  • Hồ sơ gồm: 01 (một) bản Thuyết minh đăng ký (theo mẫu) và 01 (một) bản dự toán kinh phí đề tài (theo mẫu).
  • Thời gian nộp hồ sơ: trước 16 giờ ngày 29/02/2016
  • Nộp trực tiếp: Văn phòng Khoa (Cô Nguyệt) và
  • Nộp files qua Email: vpkck@hcmut.edu.vn

Khoa Cơ khí kính đề nghị Bộ môn, Giáo viên chủ nhiệm các khóa, Đoàn Khoa thông báo tới toàn thể sinh viên khoa Cơ khí được biết.

Lưu ý:

Lưu ý một số tiêu chí xét duyệt đề tài:

Dựa trên các tiêu chí xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học theo qui định của nhà trường và thực hiện nghị quyết năm của Khoa tạo điều kiện cho Giảng viên, sinh viên Khoa tham gia nghiên cứu khoa học, ban chủ nhiệm Khoa thống nhất một số điểm sau:

  • Mỗi sinh viên chỉ được xét duyệt chủ trì thực hiện không nhiều hơn một đề tài NCKH cấp sinh viên trong năm.
  • Mỗi giáo viên hướng dẫn không quá 3 đề tài Nghiên cứu Khoa học cấp sinh viên (Khoa Cơ Khí) trong năm.

Trân trọng.

Tải các biểu mẫu tại đây.