MỤC TIÊU

Đào tạo kỹ sư có năng lực giải quyết những vấn đề về kỹ thuật cơ khí & các lĩnh vực khác có liên quan, có kỹ năng giao tiếp tốt và tinh thần phục vụ cộng đồng, khả năng làm việc theo nhóm, chủ động , sáng tạo, thích nghi được với môi trường công tác khác nhau.

Nội dung đào tạo mang tính hiện đại, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước và hòa nhập với các nước.