Thời gian + Địa điểm bảo vệ Đề cương Cao học _ Ngành KT Cơ Khí

Thời gian: bắt đầu lúc 8h00, thứ sáu, ngày 07/07/2017

Địa điểm: Hội trường B11, chi tiết xem file đính kèm

HĐ_BVDC