Thời gian + Địa điểm bảo vệ LVThS – Ngành KT Cơ Khí

Thời gian: Bắt đầu lúc 8h00, thứ năm, ngày 06/07/2017.

Địa điểm: xem chi tiết theo file đính kèm.

HD_LVTHS