Thông báo nhận đơn cứu xét tạm thu nhận sinh viên thuộc diện bị buộc thôi học – HK1.2020-2021

Phòng giáo vụ Khoa kính gửi các em sinh viên thuộc diện bị buộc thôi học: Thông báo nhận đơn cứu xét tạm thu nhận sinh viên thuộc diện bị buộc thôi học – HK1.2020-2021. (Vui lòng Xem 5 File đính kèm)

 Thời hạn nhận đơn: Từ ngày 21/10/2020 đến 27/10/2020 (trong giờ tiếp sinh viên) tại Phòng Giáo vụ Khoa Cơ khí.

Trân trọng./.

2020.10.20-Chuẩn_xử_lý_họcvụ192 2020.10.20-DS buoc thoi hoc vi DTBhk192=0 HK201 2020.10.20-DSBuocthoihocvi hoc kemHK201 2020.10.20-Mẫu – don cuu xet tam thu nhan 2020.10.20-Thong bao nhan don cuu xet thu nhan SV bi buoc thoi hoc tu HK201