Đào tạo

NGÀNH LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG THUỘC KHOA CƠ KHÍ

Giới thiệu về ngành Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng: TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH: Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng đóng vai trò quan trọng không thể thiếu trong sản xuất, lưu thông và phân phối hàng hóa. […]

Thống kê truy cập