Các hướng nghiên cứu – Bộ môn Chế tạo máy

  • Chế tạo thiết bị tự động
  • Công nghệ khuôn mẫu
  • Công nghệ tạo mẫu nhanh
  • Hệ thống thủy lực, khí nén
  • Thiết bị chế biến nông sản, lương thực, thực phẩm
  • Kỹ thuật Cơ-y-sinh
  • Kỹ thuật mô phỏng
  • Internet of Thing (IOT)