Danh sách cán bộ – Bộ môn Thiết kế máy

STT Họ và tên Học hàm/

Học vị

Chức vụ Email liên hệ
1 Bùi Trọng Hiếu Phó Giáo sư

Tiến sĩ

Chủ nhiệm bộ môn  hieubt@hcmut.edu.vn

hieutkm@gmail.com

2 Phan Tấn Tùng Tiến sĩ Phó Chủ nhiệm bộ môn pttung@hcmut.edu.vn

phtantung@yahoo.com

3 Nguyễn Văn Thạnh Thạc sĩ Tổ trưởng công đoàn nvttkm@hcmut.edu.vn

nvttkm@yahoo.com

4 Nguyễn Thanh Nam Giáo sư

Tiến sĩ

Giám đốc Phòng thí nghiệm Trọng điểm về Điều khiển số và Kỹ thuật hệ thống thanhnam@vnuhcm.edu.vn

thanhnam@dclab.edu.vn

5 Phan Đình Huấn Phó Giáo sư

Tiến sĩ

Cán bộ giảng dạy pdhuan@hcmut.edu.vn         
6 Trần Thiên Phúc Phó Giáo sư

Tiến sĩ

Phó Hiệu trưởng ttphuc.rectie@hcmut.edu.vn

trthphuc@gmail.com

7 Nguyễn Hữu Lộc Phó Giáo sư

Tiến sĩ

Trưởng khoa nhloc@hcmut.edu.vn

nhlcad@yahoo.com

8 Vũ Như Phan Thiện Thạc sĩ Cán bộ giảng dạy vnpthien@hcmut.edu.vn

thienvnp@yahoo.com

9 Nguyễn Như Ý Tiến sĩ Cán bộ giảng dạy nynguyen@hcmut.edu.vn

znhuyz@yahoo.com

10 La Thanh Giang Tiến sĩ Cán bộ giảng dạy lagiang@hcmut.edu.vn

lagianggen@gmail.com

11 Lê Thanh Long Tiến sĩ Cán bộ giảng dạy ltlong@hcmut.edu.vn
12 Thân Trọng Khánh Đạt Thạc sĩ Trưởng phòng thí nghiệm ttkdat@hcmut.edu.vn
13 Phạm Minh Tuấn Thạc sĩ Nghiên cứu viên etuan1989@yahoo.com