Đào tạo – Bộ môn Kỹ thuật Dệt may

Là một bộ môn của khoa Cơ khí, nhưng hiện nay bộ môn đảm nhiệm đào tạo 4 chuyên ngành đại học, bao quát các lĩnh vực của dệt may, từ nguyên liệu ban đầu tới sản phẩm cuối cùng, bao gồm các chuyên ngành sau:

–  Kỹ thuật Dệt

–  Kỹ thuật Hóa Dệt (In nhuộm, hoàn tất)

–   Công nghệ May

–  Công nghệ thiết kế thời trang

Ngành Thiết kế thời trang là ngành đang được xây dựng cụ thể và sẽ được mở trong tương lai gần. Quy mô đào tạo (bao gồm hệ đại học và hệ vừa học vừa làm) hiện là 400 sinh viên.

Ngoài ra, bộ môn cũng đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để mở đào tạo cao học Kỹ thuật dệt may.

Nhằm gắn bó hoạt động đào tạo với chuyển giao công nghệ và sản xuất, Bộ môn đã và đang thực hiện các chương trình đào tạo tại doanh nghiệp như:

–  Đào tạo chuyền trưởng cho ngành may

–  Đào tạo nâng cao cho cán bộ kỹ thuật trong xưởng sợi-dệt-nhuộm-may.

–  Đào tạo cán bộ quản lý chất lượng cho ngành sợi-dệt-nhuộm-may.