PTN Tự động hóa và Điều khiển

  1. Chức năng

Phòng thí nghiệm cấp khoa có chức năng phục vụ giảng dạy một số môn thực hành, thí nghiệm chung cho nhiều ngành và thực hiện các định hướng nghiên cứu chiến lược của Khoa.

Đây là một phòng thực hành, thí nghiệm chuyên sâu về lĩnh vực tự động hóa sản xuất và các lĩnh vực phụ trợ. Bước đầu là hỗ trợ cho sinh viên đại học và từng bước tiến đến hỗ trợ các nhóm nghiên cứu nhằm tiếp cận và ứng dụng mảng tự động hóa sản xuất vào trong nhu cầu thực tế sản xuất.

  1. Nhiệm vụ
  • Phối hợp với các giảng viên nhằm trang bị các module thí nghiệm theo đề xuất của bộ môn, giảng viên.
  • Bố trí nhân sự hướng dẫn thực hành cho sinh viên theo nhu cầu, đề xuất của từng bộ môn
  • Lên lịch thực hành, kiểm tra cho sinh viên.
  • Báo cáo kết quả thực hành, thực nghiệm cho bộ môn, khoa, phòng đào tạo
  • Đốc thúc, yêu cầu giảng viên cung cấp bài thí nghiệm. Kết hợp với giảng viên cập nhật, sữa chữa nâng cấp các module thí nghiệm phù hợp với nội dung bài giảng do giảng viên đề xuất.
  • Bảo trì, duy tu các trang thiết bị luôn ở trạng thái sẳn sàng vận hành để đóng góp chung vào bộ mặt Khoa.

Đề xuất trang thiết bị thí nghiệm, đề xuất kinh phí duy trì phòng thí nghiệm, các thiết bị thí nghiệm tiêu hao trong từng học kỳ.

  1. Diện tích:

Phòng 201-206 = 150 m2