Sách xuất bản – Bộ môn Kỹ thuật hệ thống Công nghiệp

TÊN TÁC GIẢ TÊN SÁCH NHÀ XB NĂM XB
Đỗ Ngọc Hiền,

Nam Ki Chan

Development of Port Systems: Viet Nam Case Study – Enhancing and Satisficing Strategies. Lambert Academic Publishing, 2011
Đỗ Ngọc Hiền Quản lý Logistics Đại học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh 2016
Đỗ Ngọc Hiền Hướng dẫn Thiết kế công việc Đại học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh 2016
Lê Ngọc Quỳnh Lam Thiết kế mặt bằng Đại học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh 2013
Nguyễn Như Phong Thống kê trong Công nghiệp Đại Học Quốc Gia 2013
Nguyễn Như Phong Vận trù bất định Khoa học và Kỹ thuật 2008
Nguyễn Như Phong Vận trù xác định Đại học Quốc gia 2010
Nguyễn Như Phong Vận trù ngẫu nhiên Đại học Quốc gia 2010
Nguyễn Như Phong Vận trù mờ Đại học Quốc gia 2010
Nguyễn Như Phong Vận trù mềm Đại học Quốc gia 2013
Nguyễn Như Phong Nghiên cứu & thực nghiệm. Đại Học Quốc Gia 2011
Nguyễn Như Phong Kinh tế kỹ thuật Đại học Quốc gia 2006
Nguyễn Như Phong Quản lý sản xuất. Đại Học Quốc Gia. 2013.
Nguyễn Như Phong Quản l‎ý vật tư tồn kho Đại học Quốc gia 2005
Nguyễn Như Phong Họach định & kiểm sóat tồn kho. Đại Học Bách Khoa 2013
Nguyễn Như Phong Quản l‎ý chất lượng Khoa học và Kỹ thuật 2009
Nguyễn Như Phong Kiểm sóat chất lượng Đại học Quốc gia 2008
Nguyễn Như Phong Cải tiến chất lượng. Đại Học Quốc Gia. 2013.
Nguyễn Như Phong Họach định & kiểm sóat chất lượng. Đại Học Quốc Gia. 2011.
Nguyễn Như Phong Hoạch định nguồn lực sản xuất – MRPII. Đại Học Quốc Gia. 2012.
Nguyễn Như Phong Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp – ERP. Đại Học Quốc Gia. 2013.
Nguyễn Như Phong Sản xuất tinh gọn. Đại Học Quốc Gia. 2012.
Nguyễn Như Phong Lean Six Sigma. Đại Học Quốc Gia. 2012.
Nguyễn Như Phong Lý thuyết mờ và ứng dụng Khoa học và Kỹ thuật 2005
Nguyễn Như Phong Kinh tế kỹ thuật mờ Khoa học và Kỹ thuật 2006
Nguyễn Như Phong Họach định tồn kho mờ Khoa học và Kỹ thuật 2007
Nguyễn Như Phong Kiểm sóat chất lượng mờ Khoa học và Kỹ thuật 2006
Nguyễn Như Phong Tính tóan mềm & ứng dụng Khoa học và Kỹ thuật 2007