Sách xuất bản – Bộ môn Thiết kế máy

Bộ môn đã biên soạn và xuất bản nhiều tài liệu giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ cho các môn học.

STT Tác giả Tên sách Nhà xuất bản Năm xuất bản
1 Lại Khắc Liễm Giáo trình Cơ học máy NXB Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh 2016
2 Lại Khắc Liễm Bài tập Nguyên lý máy NXB Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh 2016
3 Nguyễn Tuấn Kiệt Động lực học cơ hệ NXB Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh 2003
4 Nguyễn Thanh Nam Phương pháp thiết kế kỹ thuật NXB Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh 2002
5 Phan Đình Huấn Bài tập Phương pháp Phần tử hữu hạn NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh 2000
6 Phan Đình Huấn Sử dụng phần mềm RDM trong tính toán kết cấu NXB Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh 2000
7 Nguyễn Thanh Nam Phương pháp khối PTHH Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật 2001
8 Lê Khánh Điền Vẽ Kỹ thuật Cơ Khí NXB Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh 2015
9 Nguyễn Thanh Nam, Lê Khánh Điền, Phan Đình Tuấn, Nguyễn Thiên Bình Hướng dẫn thực hành gia công  Biến dạng cục bộ liên tục NXB Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh 2010
10 Nguyễn Hữu Lộc Độ tin cậy trong thiết kế kỹ thuật NXB Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh 2002
11 Nguyễn Hữu Lộc Bài tập Chi tiết máy NXB Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh 2015
12 Nguyễn Hữu Lộc Giáo trình Cơ sở thiết kế  máy NXB Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh 2016
13 Nguyễn Hữu Lộc Đồ họa máy tính và mô hình hóa hình học NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2000
14 Nguyễn Hữu Lộc Thiết kế và phân tích hệ thống cơ khí theo độ tin cậy Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật 2005
15 Nguyễn Hữu Lộc Bài tập mô hình hóa hình học NXB Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh 2006
16 Nguyễn Hữu Lộc Sử dụng AutoCAD 12 NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh 1997
17 Nguyễn Hữu Lộc Sử dụng AutoCAD 13 NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh 1997
18 Nguyễn Hữu Lộc Sử dụng AutoCAD 14, tập 1,2 NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh 1998

In lần 4, 2003

19 Nguyễn Hữu Lộc Sử dụng AutoCAD 2000, tập 1,2 NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh 1999

In lần 6, 2005

20 Nguyễn Hữu Lộc Sử dụng AutoCAD 2002, tập 1,2 NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh 2001

In lần 3, 2004

21 Nguyễn Hữu Lộc Sử dụng AutoCAD 2004, tập 1,2 NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh 2004

In lần 4, 2006

22 Nguyễn Hữu Lộc Sử dụng AutoCAD 2006, tập 1,2 NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh 2005

In l ần 2, 2006

23 Nguyễn Hữu Lộc Thiết kế mô hình ba chiều với AutoCAD NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh 1997.

In lần 7, 2006

24 Nguyễn Hữu Lộc Bài tập thiết kế mô hình ba chiều với AutoCAD NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh 2000.

In lần 3, 2006

25 Nguyễn Hữu Lộc Thiết kế cơ khí với AutoCAD Mechanical NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh 1999

In lần 4,  2006

26 Nguyễn Hữu Lộc

Lê Văn Sỹ

Thiết kế mô hình ba chiều với Mechanical Desktop NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh 2005
27 Nguyễn Hữu Lộc

Nguyễn Trọng Hữu

Bài tập thiết kế mô hình ba chiều với Mechanical Desktop NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh 2005
28 Nguyễn Hữu Lộc

Nguyễn Thanh  Trung

Tạo các tiện ích thiết kế trên AutoCAD NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh 2003

In lần 2, 2006

29 Nguyễn Hữu Lộc

Nguyễn Thanh  Trung

Lập trình thiết kế với AutoLISP và Visual Lisp. Tập 1 và 2 NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh 2000.

In lần 2, 2003.

30 Nguyễn Hữu Lộc

Nguyễn Trọng Hữu

Thiết kế sản phẩm với Autodesk Inventor NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh 2006
31 Trần Thiên Phúc Thiết kế chi tiết máy công dụng chung NXB Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh 2011